Asterisk Another Concept

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Another Concept V.O.F. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatste gewijzigd op 30.09.2022 (Wijzigingen betreffen 7.1 support & onderhoud)

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd.
1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
1.3 Opdrachtnemer: Another Concept VOF., gevestigd te Elst (Overbetuwe)
1.4 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk
1.5 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Another Concept gevestigd te Elst (Overbetuwe) verder te noemen “opdrachtnemer”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke bevestiging van opdrachtgever of door feitelijke uitvoering door opdrachtnemer komt een overeenkomst tot stand.
3.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

4. Overeenkomst en opzegging

4.1 Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend of bevestigd.
4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien opdrachtnemer weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
4.3 Opzegging van een overeenkomst geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst of voorafgaand aan de laatste dag van de maand.
4.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen wanneer er na akkoord door opdrachtgever op de door opdrachtnemer geleverde diensten/producten nog wijzigen aan deze diensten/producten moeten worden aangebracht volgens opdrachtgever.
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
5.4 Voor werkzaamheden op locatie rekenen wij reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer, vanaf 50 kilometer. Afstand wordt berekend vanaf onze bedrijfslocatie.
5.5 Opdrachtnemer hanteert een uurtarief van €92,50 per uur. Tenzij anders overeengekomen wordt de opdrachtgever gefactureerd volgens dit uurtarief.

6. Betaling

6.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.2 Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan opdrachtgever schriftelijk medegedeeld en door opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Beide partijen dienen zich hieraan te houden.
6.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.
6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van diensten die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
6.5 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen kan opdrachtnemer zich beroepen op het inschakelen van een incassobureau. De opdrachtgever is verplicht om de incassokosten te vergoeden die de opdrachtnemer heeft moeten maken. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
6.6 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.
6.7 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.
6.8 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Wijziging, support en meerwerk

7.1 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
7.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
7.3 Voor zover voor de extra dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.
7.4 De mogelijkheid tot support werkzaamheden zonder meerprijs vervalt, wanneer de handtekening onder de door opdrachtnemer ontwikkelde website is verwijderd/gewijzigd, of wanneer er op een andere wijze kenbaar is gemaakt dat de website niet (meer) is ontwikkeld door Another Concept.
7.5 Het recht op support en abonnementen voor premium plugins vervalt, wanneer de handtekening onder de door opdrachtnemer ontwikkelde website is verwijderd/gewijzigd, of wanneer er op een andere wijze kenbaar is gemaakt dat de website niet (meer) is ontwikkeld door Another Concept.
7.6 Het herstellen van de handtekening onder de door opdrachtnemer ontwikkelde website geeft geen recht op verder support en abonnementen op premium plugins.
7.7 Support werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd binnen een van onze support pakketten (zie artikel 7.1) of daarbuiten.
7.8 Facturatie van support werkzaamheden vindt altijd aan het begin van de maand plaats, over de gewerkte uren van de voorgaande maand. Werkzaamheden worden afgerond naar en berekend per 15 minuten.
7.9 Er wordt onderscheid gemaakt tussen support en bugs. Wanneer er een website fout optreedt die te wijten is aan fout door de opdrachtnemer, is er sprake van een bug. Bugs worden kosteloos opgelost. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om te bepalen welke werkzaamheden onder bugs vallen.

7.1 Support pakketten (Managed Support en Support & Onderhoud)

7.1.1 Opdrachtgevers met een support pakket hebben recht op een verlaagd support tarief van €72,50 per uur exclusief BTW. Deze uren worden afgerond en berekend per 15 minuten. Daarnaast hebben opdrachtgevers recht op 30 minuten kosteloos support per maand.
7.1.2 Voor opdrachtgevers zonder support- en onderhoudspakket wordt een standaard support tarief conform het uurtarief van €92,50 per uur exclusief BTW gehanteerd. Deze uren worden afgerond en berekend per 15 minuten.
7.1.3 Onder support werkzaamheden rekenen wij ondersteunende werkzaamheden t.a.v. de website: o.a. adviesgesprekken per e-mail of telefonisch, het uitwerken van taken, instructies aanleveren, aanpassingen aan websites doorvoeren. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om te bepalen welke werkzaamheden onder support vallen.
7.1.4 Tot 30 minuten uitvoertijd (per taak) voert opdrachtnemer werkzaamheden uit zonder vooraf een prijsindicatie te communiceren naar opdrachtgever.
7.1.5 Voor werkzaamheden boven 30 minuten uitvoertijd (per taak) communiceert opdrachtnemer vooraf een prijsindicatie naar opdrachtgever. 
7.1.6 Support pakketten hebben betrekking op werkzaamheden t.a.v. de website. Marketing, drukwerk, etc. is hier van uitgesloten.
7.1.7 Opdrachtgevers met een support pakket hebben recht op minimaal één maandelijkse update van WordPress Core, (onbetaalde) plugins en thema’s.
7.1.8 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor uptime van de website na eventuele storing die resulteert uit onderhoud of update-werkzaamheden.
7.1.9 Er kan alleen gebruik worden gemaakt van support pakketten als de website door Another Concept gemaakt is en in ons beheer is. Anders geldt het standaard uurtarief.
7.1.10 Website support en daarmee bovengenoemde voorwaarden gaan in zodra de website live staat.

8. Uitvoering

8.1 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, kan de opdrachtnemer de overeengekomen diensten niet uitvoeren en heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt. Indien opdrachtgever ook op een daarop volgend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
8.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.
8.3 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

9. Voltooiing

9.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.
9.2 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk van in kennis stellen.

10. Geheimhouding

10.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld of indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.
10.3 Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

11. Intellectueel eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten.
11.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer.
11.3 Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden.
11.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
11.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

12. Overmacht

12.1  Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van schriftelijk overeengekomen verplichtingen evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven.
12.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar voor nog niet verrichte werkzaamheden verschuldigd zijn.

13. Apparatuur & Software

13.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten.

14. Beheer

14.1  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.
14.2  Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig opdrachtnemer van de dienst(en) mag worden verwacht.
14.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig communicatie & online marketing opdrachtnemer verwacht mag worden.
14.4  Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen. 14.5  Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
14.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het online adverteren, de zoekmachine optimalisatie en/of overige technische diensten te blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
14.7 Opdrachtnemer is gerechtigd na voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van opdrachtnemer.
15.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door opdrachtnemer aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden; b. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; d.         redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
15.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
16.2 Op een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
16.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

17. Overdracht

17.1 Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Bijlage verwerking persoonsgegevens

Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.  

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna:“AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 1. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 1. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 1. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
 1. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Opdrachtnemer zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 1. Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen worden aangeleverd.
 1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 1. De verplichtingen van Opdrachtnemer die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
 1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Opdrachtnemer worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 3. Opdrachtnemer is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 1. Opdrachtnemer zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Opdrachtnemer staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreff end is. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treff en van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Opdrachtnemer ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroff en. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Opdrachtnemer, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Opdrachtnemer spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 1. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 1. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
 • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Opdrachtnemer voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Opdrachtnemer hieraan meewerken en kan Opdrachtnemer hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Opdrachtnemer zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
 • Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de hoofdovereenkomst of deze bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 1. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Opdrachtnemer aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Opdrachtnemer aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Opdrachtnemer. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 1. Opdrachtnemer zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 1. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 1. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 1. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 2. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 3. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Opdrachtnemer de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.